Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (persoonlijk) consult, advies, huisbezoek en overeenkomst tussen de Onderneming Ik ben else.nl /Ik ga dood wat nu.nl van Else Mager-Vis, hierna te noemen “de Onderneming”, en een Opdrachtgever waarop de Onderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Totstandkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand na het maken van een consult-, advies- of huisbezoekafspraak, waarbij de (eerste) afspraak per e-mail bevestigd wordt.
 3. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee de Onderneming rechtsbetrekkingen onderhoudt.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Onderneming voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Onderneming en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze  algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 7. Indien de Onderneming niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Onderneming in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 . Offertes en aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de Onderneming zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De Onderneming kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving is.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf,- verzend- en administratiekosten.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Onderneming daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Onderneming niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringtermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De Onderneming zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op de Onderneming rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
 2. De overeenkomst tussen de Onderneming en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het hulpvraagtraject, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
 3. De Onderneming is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De Onderneming heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De  toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door de Onderneming of door de Onderneming ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal de Opdrachtgever en de Onderneming in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. De Opdrachtgever moet akkoord zijn gegaan met de uitvoering, de opgegeven prijs en andere voorwaarden waaronder het tijdstip waarop de uitvoering plaats vind. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Onderneming op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Onderneming een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Onderneming gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Onderneming welke daardoor direct of indirect ontstaan is.
 9. De onderneming heeft het recht jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op het geldende uurloon.

 Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzeggen van de overeenkomst

 1. De Onderneming is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Onderneming kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Onderneming op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Onderneming de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst.
 3. Indien de Onderneming tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Onderneming gerechtigd vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten last van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Onderneming vrij om de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Onderneming op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer-afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 8. Bij annulering door de Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 28 uur voor de aanvang van de activiteiten 50 % van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang zullen geen kosten worden berekend. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de onderneming.

       Artikel 5 Overmacht

 1. De Onderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Onderneming geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Onderneming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte binnen de Onderneming daaronder inbegrepen. De Onderneming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de onderneming zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Onderneming kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel de Onderneming ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het de Onderneming gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling van het consult en/of huisbezoek en/of extra dienst geschiedt contant of middels een tikkie direct na afloop van het consult en/of huisbezoek.
 2. Betaling van het intakeconsult geschiedt contant of middels een tikkie direct na afloop van het consult en/of huisbezoek.
 3. Betaling van diensten die geleverd worden vanuit een goedgekeurde offerte worden direct na afronding van een uitgevoerd gedeelte gefactureerd en middels contante betaling, bankbetaling of een tikkie betaald.
 4. Betaling van bestelde middelen, welke gedaan worden voor rekening en risico van de opdrachtgever geschiedt per bank.
 5. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. De Onderneming is gerechtigd om periodiek te factureren.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan onkosten in rekening gebracht. Deze bestaan uit administratiekosten van €4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van €15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau.
 7. De Onderneming heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Onderneming kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Onderneming kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Onderneming verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Onderneming echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

 1. Indien de Onderneming aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de bepaling is geregeld.
 2. De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Onderneming is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Alle adviezen die gegeven worden door de Onderneming in gesprekken of consulten zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. De Onderneming kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.
 4. De Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen.
 5. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt Opdrachtgever geadviseerd direct contact op te nemen met zijn eigen (huis)arts of vervangend arts.
 6. Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen ten allen tijde aangeraden om:
  a. De bijsluiter van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;
  b. Zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering en gebruik die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/ schriftelijk door de behandelende  zorgverlener is geadviseerd;
  c. Een eventuele zwangerschap en/ of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/ of  apotheker/drogist te melden, voordat de middelen gebruikt worden;
  d. Waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere  (genees)middelen, alcohol of drugs.

  Het gebruik of (doen) toepassen van informatie of (behandel) adviezen door de Onderneming is volledig voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 7. De aansprakelijkheid van de Onderneming is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De Onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Onderneming aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de onderneming toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. De Onderneming is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Onderneming toerekenbaar is. Indien de Onderneming uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Onderneming zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Onderneming zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Onderneming en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Onderneming partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van de Onderneming is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Onderneming het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 10 Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. In overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming verwerkt de Onderneming de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot de hulpvraag, algehele gezondheidssituatie en gezinssituatie.
 2. De Onderneming verwerkt deze gegevens voor o.a. facturering, toezending van nieuwsbrieven, aanleggen en onderhouden van een dossier bij individuele consulten, alsmede om de juiste ondersteuning te geven vanuit de Alchemistische Spagyriek. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit de Alchemistische Spagyriek, wordt er alleen de NAW-gegevens alsmede de geboortedatum verstrekt aan de leverancier zijnde de Spagyriek Apotheek, Hoornweg 47, 9363 EE Marum, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. De facturering van de bestelde middelen zal via de Onderneming plaats vinden.
 3. De nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt voor de betrokkene de mogelijkheid om; een verzoek tot inzage alsmede een verzoek voor een kopie van de gevraagde verwerkte gegevens. Om een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verwerkte gegevens. Om een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens. Om een beperking dan wel een bezwaar aan te tekenen. Om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
 4. De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dien ik als Onderneming de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen.
 5. Alle informatie die door cliënten en/of derden wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de Onderneming.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de hoofdwebsite: www.ikbenelse.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de onderneming.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.